Protokoll fört vid Föreningen Rindöbornas årsmöte 2010-03-24

 

Antal närvarande Rindöbor 35 st. exkl. styrelsen 8 st.

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar mötet.

 

§1.                 Godkännande av kallelse till årsmötet

 Kallelsen godkändes.

 

 §2.                Val av ordförande, sekreterare och två justerare för mötet

Till mötesordförande valdes Richard Gille och till sekreterare

Anna Richardsson. Som justerare valdes Bengt Carlqvist och Erik Dalhammar.

 

§3.                 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen gicks igenom. De olika arbetskommittéerna delgav kort rapport på årets arbeten. Aktuella ämnen som berörts är bl.a. vattenhallen, strandpromenad, hemsidan, trafikfrågor och grannsamverkan. Medlemsantalet har ökat något. Det ekonomiska resultatet har landat i ett underskott på 180 kr.

                                           

§4.                 Revisionsberättelse

Revisor Håkan Melin presenterade revisionsberättelsen och föreslog att mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§5.                 Fråga om ansvarsfrihet för år 2009

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

§6.                 Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Det fastställdes att behålla antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen. 6 ledamöter och 2 suppleanter.

 

§7                  Val av styrelseordförande

Till ordförande för det kommande året omvaldes Richard Gille.

 

§8.                 Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

Nyval 2 år av Åsa Blanc samt Per Magneli. Omval av Rickard Gille, Anders Joninger och Ingrid Alfredsson. Som suppleanter valdes på 1 år Claes-Arne Sunnman och Lars Godberg.

Styrelsen för det kommande året har därmed följande sammansättning:

Ordförande                          Richard Gille                         1 år               omval

Ledamöter                           Elisabeth Jacobsson              1 år                kvarstår

                                          Jan-Evert Jäderlund              1 år                kvarstår

                                          Anders Joninger                   2 år                omval

                                          Ingrid Alfredsson                 1 år                omval

                                          Åsa Blanc                           2 år                nyval

                                          Per Magneli                         2 år                nyval

 

Festkommitté                       Gunilla Larsson                   1 år                 omval

Suppleanter                         Claes-Arne Sunnman            1 år                 omval

                                                 Lars Godberg                       1 år                 omval  

 

§9.                 Val av två ledamöter till valberedningen varav en sammankallande

Som valberedning omvaldes Urban Lisinski (sammankallande) och som ledamot Christer Kihlgren.

 

§10.               Val av revisor och revisor suppleant

Som revisorer för 1 år omvaldes Håkan Melin och som revisor suppleant

                      Maria Cederberg-Rydén.

 

§11.                  Fastställande av avgifter och budget

                      Det beslöts att ingen förändring av medlemsavgiften, 100 kr/hushåll, skall göras samt att den föreslagna budgeten godkändes.

 

§12.                  Behandling av till styrelsen inkomna motioner

                      Inga inkomna motioner att behandla.

 

§13.                  Nya frågor

                      Inga nya frågor.

 

§14.                 Övriga frågor

                     

                     Räddningsvärn

                      Förslag på att bilda ett räddningsvärn på Rindö. Ett räddningsvärn kan vara hur stort eller litet som helst, men 15-20 personer mellan 18-65 år skulle vara att föredra. Det krävs ingen jour och man behöver inte heller arbeta på ön. Ett räddningsvärn skulle kunna hjälpa till vid bränder, trafikolyckor etc. Kan även vara involverad i grannsamverkan. Kommunen är positiv inställd.

 

                     Befolkningstillväxt och trafiklösningar

                      Är Vaxholms kommun verkligen en tillväxtkommun med dess geografiska läge med alla öar?  Politikerna vill se en tillväxt på 2500 inv. på Rindö. Går det att förena med färjetrafiken och bilköerna det för med sig?

 

Föreningen Rindöborna är partipolitiskt obunden, men förslås formulera ett antal intressefrågor för medlemmarna att användas i valrörelsen i dialogen med politikerna. Mötet föreslår att föreningen ska ordna en partipolitisk debatt för allmänheten.

 

                      Föreningen blir tillfrågad att göra en skrivelse på ett trafikscenario där det redogörs hur den ökade biltrafiken skulle påverka Vaxholms sidan. Vaxholmsborna bör blir uppmärksamma på problemet så att även de kan ställa krav på politikerna.

                                                              

                        Detaljplanen

                      Föreningen kommer att yttra sig för öns räkning när utställning och samråd blir aktuellt. Mötet anser att Område 6, där Vattenhallen ligger, bör undantas i deltaljplanen eftersom det kräver dispens från strandskyddet.

 

Norra grinden är en bra utfartsväg från f.d. regementsområdet. Trafiken bör gå så rakt som möjligt från området till länsvägen 274 och trafik västerut på Rindövägen eller österut förbi Rindö skola bör undvikas i möjligaste mån.

                       Vattenhallen

                      Många mötesdeltagare visar sitt missnöje över att Vattenhallen är stängd. Dess djup borde vara en fördel då så djupgående bassänger är mycket ovanliga. T.ex. kräver dykutbildningar, filminspelningar m.m detta djup. Som det är nu nämns djupet som en nackdel p.g.a. uppvärmningskostnaderna. 

 

§15.               Mötet avslutas

                      Ordföranden avslutar årsmötet och tackar för visat engagemang.

                     

                     

 

 

 

Sekreterare                                                Justeras                                       Justeras

 

 

Anna Richardsson                                      Bengt Carlqvist                          Erik Dalhammar