Glad(a) påsk höns i Byviken
April, 2014
Fotograf C Axelsson

 

BLI MEDLEM I FÖRENINGEN RINDÖBORNA

Rindöborna verkar för att ta tillvara invånarnas intressen i lokala frågor. Vill du bli medlem så betala in 125 SEK/familj på PG 446 40 95-1.
Nu är vi ca 165 familjer som betalande medlemmar.   

 

2014-03-21

 

2014-03-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SKÄRGÅRDSRÅDET
Läs här.

 

NYHETSBREV FRÅN SRF
Läs här.

 

SVAR PÅ GEMENSAMT UTTALANDE

Vi har fått svar från Karl-Erik Hermansson, Nationell Samordnare,
Trafikverket. Läs svaret här. Vi driver frågan vidare och den kommer
bla att diskuteras på nästa Skärgårdsråd. 

  

UTTALANDE

Föreningen Rindöborna i gemensamt uttalande med Tynningö
- Ramsö Byalag och Bygdegårdsförening samt Skarpö Vänner,
angående Tynningöfärjans jourtjänst.
Läs hela texten här.

 

VÅRMARKNAD VID RINDÖ CENTRUM

Vårmarknaden äger rum den 10 maj mellan 11-17.
Vill du vara med eller har några frågor så skicka ett mail
till strandberg56@gmail.com. Mer info kommer.

 

AKTIVITETSHUSET

Har ni förslag på aktiviteter, vad huset kan användas till eller
om ni vill låna lokalen. Maila Cathrin Axelsson.

 

RINDÖNÄTTER 2014

Notera i era kalendrar den 26/4 och 17/5. Öppet kl 18-22 för alla från årskurs 4
och uppåt. Föräldrar ansvarar för om deras barn ska hämtas innan kl 22.
Info kommer att sättas upp på anslagstavlor på Rindö och även i
klassrummen åk 4,5 & 6 på Rindö skola.
Kan du som vuxen hjälpa till någon av kvällarna?
Skicka ett mail till Stefan för anmälan eller för mer information. 

 

SKÄRGÅRDSRÅDET

Läs senaste protokollet.

  

RINDÖS KOMMUNIKATIONER

Föreningens skrivelse till kommunen inför deras möte med Arriva,
angående Rindös kommunikationer. Läs mer här.

   

HJÄRTSTARTARE PÅ RINDÖ

Nu finns det en hjärtstartare på Rindös gamla regementsområde.
Den är placerad på gymnastikhallens söderfasad närmast kaserngården. Det är Vasallen, Besqab och bostadsrättsföreningarna Grenadjären och Grisselmaren 1, (kasern 3), som har bidragit till investeringen i hjärtstartaren.

Den sitter inte nästgårds för alla här på Rindö men den får givetvis
användas av vem som helst när behov finns.

 

HOTELPROJEKET
Styrelsen i Föreningen Rindöborna träffade 26 september
Choice Hotels koncernchef André Schreiner på ett möte anordnat
av Vasallen. Den information vi fick summeras i följande punkter;

1. Vasallen söker en finansiär för själva bygget av hotellet.
Choice Hotels kommer stå för driften. Dom driver idag ca 175 hotel i Skandinavien.
Innan nästa sommar kommer det troligen avgöras om hotellet projekteras vidare,
och i så fall kan det stå klart ca tre år efter att avtal skrivits. Det storslagna skärgårdsläget samt den unika militärhistoriska miljön i området talar starkt för att projektet blir av.
2. Storleken på hotellet har krympts en del sedan de första skisserna, nuvarande planer utgår från knappt 200 rum.Norra flyglarna har utgått och därmed får byggnaden an mindre dominerande karaktär.
3. Inriktningen blir konferensgäster i veckorna samt upplevelsepaket för helgerna.
4. Hotellet kommer vara öppet helt för allmänheten. Alltså inga begränsningar för tillträde till restaurang och spa-anläggningen. Spa-anläggningen har utökats från 1200 till 1800 m2. Även om pooler blir större så blir det inte motionssim på banor. Ej heller någon simundervisning för barn kommer bli aktuell.

Vi välkomnar alla att diskutera hotellet på vår debattsida.

 

FÖRSLAG FÖR NY RENHÅLLNINGSORDNING I VAXHOLM

Förslag till avfallsplan och föreskrifter om avfallshanteringen för
Vaxholms stadär utställt under 2013-09-12 t.o.m 2013-10-12 och
avses träda i kraft fr.o.m. 2014.

Förslaget är utställt bl.a. på kommunhuset i Vaxholm, Vaxholms bibliotek och Rindö Lanthanden, samt finns att ladda ned på www.roslagsvatten.se
resp. www.vaxholm.se.

Ett informationsmöte kommer att hållas söndagen 29 september kl 12-15 vid
den nya parkeringen i anslutning till Lägergatan i Vaxholm. Mötet sker i samband
med en loppis för invånarna i kommunen.

 

NATTVANDRARNA

Nattandring sker under helgerna på Rindö-Skarpö.
De kommer att vandra både fredag och lördag kväll/natt.
Nattvandrarna har ett jour nr som är 073 834 62 66.
Det går också bra att maila rindo-skarpo@nattvandring.nu

 

AKTIVITETSHUS FÖR UNGA PÅ RINDÖ

Projekt "Ung på Rindö" är ett gemensamt projekt som
den lokala idrottsföreningen KA1 IF och Föreningen
Rindöborna har initierat. Nu invigs ett aktivitetshus
under hösten. Läs mer.

  

BESQAB FÖRVÄRVAR MARK AV VASALLEN I RINDÖ HAMN

Läs mer.

 

PROGRAMARBETE RINDÖ SMEDJA 
Stadsbyggnadförvaltningen ska upprätta ett program för
västra Rindö (Rindö smedja) i syfte att utveckla området till ett
attraktivt bostads- och verksamhetsområde med nära läge till stadskärnan.
Läs mer här:


 

SRF's MÖTE MED TRAFIKVERKETS FÄRJESAMORDNARE
Se mötesanteckningar på följande länk.


SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SRF har bildat en speciell arbetsgrupp, Färjegruppen, för att på ett öppet
och bra sätt kunna bistå och hjälpa entreprenörer och beställare med resenärernas
tankar och idéer. Läs mer här.

 

UNGDOMSPROJEKT - FRAMTIDSVISION
Läs mer här.
 

SAMRÅDSYTTRANDE VAXHOLM 2030
Föreningens yttrande.

LÄNSSTYRELSENS BESLUT OM UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD

Läs länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Östra delen av Rindö Hamn.
 

 

RFI ANG SJÖTRAFIKEN I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Föreningens svar ang på RFI ang sjötrafiken i Stockholms skärgård

SAMRÅD, NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR VAXHOLM STAD,
VAXHOLM 2030

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 22 november 2011 att godkänna samrådsförslag till ny kommunövergripande översiktsplan för Vaxholms stad och ge stadsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att  genomföra samråd. Samråd pågår under tiden
16 december 2011 - 5 mars 2012. Läs mer


DETALJPLAN FÖR RINDÖ HAMN - VAD HÄNDER NU?

På kommunens hemsida står följande :

"Status i ärendet

För närvarande pågår arbete med att sammanställa inkomna
yttranden under utställningstiden. Kommunfullmäktige beräknas
anta planförslaget tidigast under vintern 2011/2012. Därefter kommer
sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter upptagna i
fastighetsförteckningen (berörda av planen i plan- och bygglagens mening)
som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att informeras om
möjligheten att överklaga antagandebeslutet.”

Detta betyder att kommunen nu jobbar med att sammanställa det
slutgiltiga planförslaget att föreläggas AU och fullmäktige för beslut,
vilket kan ske tidigast efter årsskiftet. För mer detaljerad information
om status i ärendet hänvisar vi till stadsbyggnadsenheten i kommunen.

 

LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER UTSTÄLLNINGSHANDLINGEN
FÖR DETALJPLANEN FÖR ÖSTRA DELEN AV RINDÖ HAMN

Gå in på länken för att läsa yttrandet. Se även längre ned på sidan 
ett samrådsyttrande
 skrivet 2010-12-08.

 

FÖRENINGEN RINDÖBORNAS YTTRANDE

Läs dokumentet som har skickats till Vaxholms Stad / Stadsbyggnadsförvaltningen.

 

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR ÖSTRA DELEN AV
RINDÖ HAMN 

Läs mer på Vaxholms stads hemsida.

 

LÄNSSTYRELSENS SAMRÅDSYTTRANDE ÖVER DETALJPLAN
RINDÖ HAMN 2010-12-08
Läs Länsstyrelsens yttrande över samrådsförslaget till detaljplanen för Rindö Hamn.

 

VAXHOLM 2030 - EN VISION FÖR VAXHOLMS UTVECKLING

Vaxholms stad har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, Vaxholm 2030.
Det är en politisk viljeinriktning och en gemensam vision för Vaxholms framtida
utveckling som tar sikte på år 2030. Föreningen Rindöborna har lämnat
följande synpunkter på översiktsplanen.