Körsbärsträdet utanför
Rindö Krog.

Foto Å Blanc

 

BLI MEDLEM I FÖRENINGEN RINDÖBORNA

Rindöborna verkar för att ta tillvara invånarnas intressen i lokala frågor. Vill du bli medlem så betala in 125 SEK/familj på PG 446 40 95-1.
Nu har vi ca 180 familjer som betalande medlemmar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DET HÄNDER MYCKET I VAXHOLM O PÅ RINDÖ MAJ - JUNI 

Läs nedan vad Destination Vaxholm skriver om Rindödagen den 6 juni.

"Rindödagen" med familjefest i Rindö Hamn

I Rindö hamn har privatpersoner, företag och föreningar gått ihop och arrangerar en familjefest från lunch och framåt med aktiviteter för alla åldrar. 

Program:

12.45: Promenad från hamnen till flaggan

13.00: Flaggan hissas, invigning av dagen

12.30-16.30: Loppis och hantverksmarknad

13.30-15.30: Prova-på-tennis med Salim

13.30-16.30: Fotoutställning "Rindö förr" i fd. biblioteket, ansiktsmålning, motionsbingo, boule, kubb, , fika på Ostmakeriet och Vaxholms Brygghus.

14.00-15.00: Basketmatch - barnen mot de vuxna

16.30-18.00: Grillat på Vaxholms Brygghus

 

 

INSTÄLLDA SKÄRGÅRDSRÅD  - ERSATTA AV SKRIFTLIGA SVAR

Det lokala skärgårdsrådet möten, där kommunledningen träffar de olika ö-föreningarna, har två gånger i rad ställts in. Senast i slutet av mars med motiveringen att det bara var Föreningen Rindöborna som föranmält frågor. Vi har uppmanat kommunledningen att komma med förslag på hur dom vill se framtiden för skärgårdsrådet samt eventuellt komma med förslag till ny arbetsordning och utifrån detta samla alla ö-föreningarna till ett samråd.

Här kan du läsa våra frågor till mötet i mars, gällande Måldepån, Militärvägen samt utbyggd gång- och cykelväg, samt kommunens skriftliga svar.

Vi fortsätter självklart bevaka dessa frågor, det behövs.

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE 11 MARS M KOMMUNEN; ARRIVA MFL.

Det tredje mötet mellan Föreningen Rindöborna, Arriva, Kommunen, Färjerederiet mfl  ägde rum i mars. Läs här vad som diskuterades. Har ni några speciella önskemål eller frågor skicka gärna ett mail till Åsa Blanc.

  

DETALJPLAN RINDÖ ETAPP 2

Samråd pågår under tiden den 2 mars – 30 mars 2015. Planförslaget visas i kommunhusets reception, Eriksövägen 27 samt på Vaxholms stadsbibliotek, Hamngatan 19B, under ordinarie öppettider, samt på hemsidan.

Läs mer om förslag till detaljplan för Rindö hamn.

 

VÅRTERMINENS RINDÖNÄTTER

Bara en kvar under vårterminen och den äger rum den 23 maj kvar.

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SKÄRGÅRDSRÅDET OKT 15

Läs mer här.

 

KOMMUNIKATIONER SAMT TUNG TRAFIK

Den 16 september hölls det andra mötet i samrådsgruppen kring Rindös kommunikationer. Viktigt besked gavs att från den 3 november kommer Essingeleden åter tillåta tungtransporter, vilket ger förhoppning om att trycket på väg 274 och Vaxholm - Rindö avsevärt kommer minska.

Läs gärna minnesanteckningarna från mötet där flera mycket viktiga frågor gällande bussar och färjor diskuterades. Bifogar även statistik som vi fått från Färjerederiet. Nästa möte är inplanerat till 11 mars, 2015.

 

MINNESANTECKNINGAR FR SKÄRGÅRDSRÅD DEN 12 JUNI

Läs mer här.

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MÖTE DEN 5 JUNI

Den 5 juni träffade Föreningen Rindöborna representanter från Trafikledningen, Arriva, Färjerederiet mfl. Här kommer protokollet från mötet som var initerat av Föreningen Rindöborna men kallat av kommunens trafiksamordnare.

 

ARGUMENT FÄRJAN

Läs gärna vad f.d. styrelsemedlemmen Hasse Lundström skickat till
Trafikverket. Hasse är mycket kunnig i frågorna kring färjan och kommer med många bra och konkreta argument. Styrelsen har en pågående dialog med Hasse för att driva frågan framåt.

   

PÅ GÅNG I RINDÖ HAMN

Enligt överenskommelse med Vasallen kan du här läsa den
information som gått ut till boende och företagare runt Rindö Hamn. 

  

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SKÄRGÅRDSRÅDET
Läs här.

 

NYHETSBREV FRÅN SRF
Läs här.

 

SVAR PÅ GEMENSAMT UTTALANDE

Vi har fått svar från Karl-Erik Hermansson, Nationell Samordnare,
Trafikverket. Läs svaret här. Vi driver frågan vidare och den kommer
bla att diskuteras på nästa Skärgårdsråd. 

  

UTTALANDE

Föreningen Rindöborna i gemensamt uttalande med Tynningö
- Ramsö Byalag och Bygdegårdsförening samt Skarpö Vänner,
angående Tynningöfärjans jourtjänst.
Läs hela texten här.

 

SKÄRGÅRDSRÅDET

Läs senaste protokollet.

  

RINDÖS KOMMUNIKATIONER

Föreningens skrivelse till kommunen inför deras möte med Arriva,
angående Rindös kommunikationer. Läs mer här.

   

HJÄRTSTARTARE PÅ RINDÖ

Nu finns det en hjärtstartare på Rindös gamla regementsområde.
Den är placerad på gymnastikhallens söderfasad närmast kaserngården. Det är Vasallen, Besqab och bostadsrättsföreningarna Grenadjären och Grisselmaren 1, (kasern 3), som har bidragit till investeringen i hjärtstartaren.

Den sitter inte nästgårds för alla här på Rindö men den får givetvis
användas av vem som helst när behov finns.

  

NATTVANDRARNA

Nattandring sker under helgerna på Rindö-Skarpö.
De kommer att vandra både fredag och lördag kväll/natt.
Nattvandrarna har ett jour nr som är 073 834 62 66.
Det går också bra att maila rindo-skarpo@nattvandring.nu

   

PROGRAMARBETE RINDÖ SMEDJA 
Stadsbyggnadförvaltningen ska upprätta ett program för
västra Rindö (Rindö smedja) i syfte att utveckla området till ett
attraktivt bostads- och verksamhetsområde med nära läge till stadskärnan.
Läs mer här:


 

SRF's MÖTE MED TRAFIKVERKETS FÄRJESAMORDNARE
Se mötesanteckningar på följande länk.


SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

SRF har bildat en speciell arbetsgrupp, Färjegruppen, för att på ett öppet
och bra sätt kunna bistå och hjälpa entreprenörer och beställare med resenärernas
tankar och idéer. Läs mer här.

 

UNGDOMSPROJEKT - FRAMTIDSVISION
Läs mer här.
 

SAMRÅDSYTTRANDE VAXHOLM 2030
Föreningens yttrande.

LÄNSSTYRELSENS BESLUT OM UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD

Läs länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Östra delen av Rindö Hamn.
 

 

RFI ANG SJÖTRAFIKEN I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Föreningens svar ang på RFI ang sjötrafiken i Stockholms skärgård

SAMRÅD, NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR VAXHOLM STAD,
VAXHOLM 2030

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade den 22 november 2011 att godkänna samrådsförslag till ny kommunövergripande översiktsplan för Vaxholms stad och ge stadsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att  genomföra samråd. Samråd pågår under tiden
16 december 2011 - 5 mars 2012. Läs mer


DETALJPLAN FÖR RINDÖ HAMN - VAD HÄNDER NU?

På kommunens hemsida står följande :

"Status i ärendet

För närvarande pågår arbete med att sammanställa inkomna
yttranden under utställningstiden. Kommunfullmäktige beräknas
anta planförslaget tidigast under vintern 2011/2012. Därefter kommer
sakägare, hyresgäster och boende på fastigheter upptagna i
fastighetsförteckningen (berörda av planen i plan- och bygglagens mening)
som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att informeras om
möjligheten att överklaga antagandebeslutet.”

Detta betyder att kommunen nu jobbar med att sammanställa det
slutgiltiga planförslaget att föreläggas AU och fullmäktige för beslut,
vilket kan ske tidigast efter årsskiftet. För mer detaljerad information
om status i ärendet hänvisar vi till stadsbyggnadsenheten i kommunen.

 

LÄNSSTYRELSENS YTTRANDE ÖVER UTSTÄLLNINGSHANDLINGEN
FÖR DETALJPLANEN FÖR ÖSTRA DELEN AV RINDÖ HAMN

Gå in på länken för att läsa yttrandet. Se även längre ned på sidan 
ett samrådsyttrande
 skrivet 2010-12-08.

 

FÖRENINGEN RINDÖBORNAS YTTRANDE

Läs dokumentet som har skickats till Vaxholms Stad / Stadsbyggnadsförvaltningen.

 

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR ÖSTRA DELEN AV
RINDÖ HAMN 

Läs mer på Vaxholms stads hemsida.

 

LÄNSSTYRELSENS SAMRÅDSYTTRANDE ÖVER DETALJPLAN
RINDÖ HAMN 2010-12-08
Läs Länsstyrelsens yttrande över samrådsförslaget till detaljplanen för Rindö Hamn.

 

VAXHOLM 2030 - EN VISION FÖR VAXHOLMS UTVECKLING

Vaxholms stad har påbörjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, Vaxholm 2030.
Det är en politisk viljeinriktning och en gemensam vision för Vaxholms framtida
utveckling som tar sikte på år 2030. Föreningen Rindöborna har lämnat
följande synpunkter på översiktsplanen.