Styrelsemöte nr 3, verksamhetsår 2007, 2007-05-23 i ”gamla Minskolan”

Närvarande:    Rickard Gille.  Claes-Arne Sunnman  Gunilla Larsson.  Lars Godberg.  
Anders Joninger.


§ 1.    Ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande styrelsemedlemmarna välkomna.
    Dagordning: Mötet genomfördes i förenklad form efter Moderaternas information i biografen, om Rindös framtid. Informationen var en ”förövning” inför kommunens information den 29/5 angående samrådet om översiktsplan Rindö/Skarpö.


§ 2.    Föregående protokoll.
    Föregående protokoll justerades och lades till handlingarna.


§ 3.    Lars informerade om samhällsutvecklingskommiténs förberedande arbete inför föreningens yttrande till kommunen om översiktsplanen Rindö/Skarpö.
    Vikten av samverkan mellan kommittéerna poängterades för att få ett så övergripande innehåll som möjligt. Kommittésammanhållande uppmanas att lämna synpunkter till Lars som har uppgiften att ta fram förslag till Rindöbornas yttrande.


§ 4.    Nästa möte är enligt beslut från föregående möte den 20/6. Det genomförs som en ”sommarfest” för styrelsen och kommittémedarbetarna.
    Respektive kommittésammanhållande uppmanas att anmäla antalet deltagare, utöver ordinarie styrelse, till Gunilla (08-541 363 78 eller 070-252 25 66)

    Alternativ 1 är att det blir på Rindö krogen om den har öppnat då. Gunilla kollar om det går.

    

Alternativ 2 är att det blir i anslutning till ”gamla markan”.
Gunilla fixar mat med tillbehör. övriga styrelsemedlemmar (även de frånvarande) lovade att ställa upp och hjälpa henne om hon begär det.
    Rickard anskaffar det drickbara.


§ 5.    Ordföranden avslutade mötet tackade för visat intresse samt kramade och tackade Gunilla för kaffe och kaka.


Protokollförare/C-A Sunnman    Justeras/R Gille