Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2014-01-22 i Aktivitetshuset

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Gunilla Larsson, Charlotte Hellgren, Åsa Blanc, Claes-Arne Sunnman, Lars Thaning, Ulrika Rockström och Cathrin Axelsson

 

Frånvarande:  Per Magnéli, Jan-Evert Jäderlund och Kajsa Hedfors

 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2. Val av sekreterare

Till sekreterare av mötet valdes Cathrin Axelsson

 

§3. Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och justerades.

 

§4. Aktivitetshuset

Rapport från Invigningsdagen den 17 januari, ungdomsverksamheten och lite framtidstankar. Försäkringen som FRB har tagit för Aktivitetshuset var meningen att täckas av hyresbidraget från kommunen. Totalbeloppet blev dock  något högre än planerat, pga felaktig information från IF.

Beslut: Mötet beslutade att FRB tar tilläggskostnaden på 124 SEK. 

 

§5. Färjan och jourtjänsten åt Tynningö

Skapa en samverkan med de övriga öarna, ex Skarpö Vänner, Vasallen och föreningar på Tynningö och Ramsö,  för att få tyngd i ärendet.

Beslut:  Ta fram ett förslag till nästa styrelsemöte. Urban ansvarar för att ta kontakt med respektive ö-föreningar.

 

§6. Nästa nyhetsbrev            

Diskuterades hur ofta nyhetsbreven ska komma ut och när det är dags för nästa nyhetsbrev. Målsättningen 1 nyhetsbrev/kvartal. Nästa nyhetsbrev ca 10 mars, innan årsmötet. Försöka få med en liten artikel motsvarande förra nyhetsbrevets ”Rindönatt”, men den här gången om ”Aktivitetshuset”.  

 

§7. Val 2014

Lokal kommer att finnas för valdebatt (antingen biografen eller gamla brandstation). Diskuterades när i tiden det är lämpligt att hålla mötet.

Beslut: Datum och upplägg för debatten fastställs på nästa styrelsemöte.

 

§8. Inkommen skrivelse om ansvar för Valborgselden på Vega

Föreningen Rindöborna kan inte ta på sig ansvaret för detta evenemang, men dialog fortsätter.

 

§9. SIKO

Jan-Evert Jäderlund fortsätter att vara FRB representant i SIKO.

 

 

§10. Nästa Skärgårdsråd

Datum för nästa Skärgårdsråd är den 15 mars. Bordlägges till nästa möte.

 

§11. Förberedelser inför nästa årsmöte

Kallelsen delas ut i samtliga brevlådor, samt annonsering i ”Skärgården” och ”Mitt i”. Praktiska förberedelser samt Verksamhetsberättelse mm blir huvudpunkt på nästa styrelsemöte.

Beslut: Att bjuda in Fiberkommittén och Fredrik Bremer på Vasallen som gäster på årsmötet.   

 

§12. Övriga frågor

Rapport från Vasallen – Konstverket i Militärrestaurangen kommer att räddas och återlämnas till Kommunen.

 

Anslagstavlan vid Rindö Västra – Önskan att göra en trevlig och välkomnande anslagstavla som sitter på ett synligare ställe.

Beslut: Urban ansvarar för kontakt med kommunen med önskemål att anslagstavlan flyttas och renoveras.

 

SL´s nya tidtabell – Sämre anpassning.

Beslut: Ulrika tar direktkontakt med planeringsansvarig på SL 

Medlemmar – uppdatera antal medlemmar på hemsidan

Militärvägen – Arbetsgrupp är bildad och arbetar på ett förslag. Vidare information kommer.

 

Hjärtstartare på Aktivitetshuset – önskan från kommunen har kommit att sätta en hjärtstartare på aktivitetshuset. Måndag 27 januari kommer de att besöka lokalen för att se om det är en lämplig plats.

 

Rindö Västra.

Föreningen bevakar det fortsatta planarbetet.

 

§13. Mötets avslutande

Datum för nästa styrelsemöte är den 19 februari. Ordförande avslutade mötet.     

 

Vid protokollet                                                             

Cathrin Axelsson                                                                                                      

Justeras                                                                          

Urban Lisinski