Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2015-01-21 Aktivitetshuset

 

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Åsa Blanc, Lena Kraméus, Per-Olof Bergkvist, Cathrin Axelsson

 

Frånvarande: Ulrika Rockström, Kajsa Hedfors och Claes-Arne Sunnman

Till mötet adjungeras Jan-Evert Jäderlund.

 

 

§1.                 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2.                 Fastställande av dagordning                

 

§3.                 Föregående protokoll godkändes.

 

§4.                 Rapporter

 • Håkan Wiebe och Anders Joninger har utrett frågan om ett räddningsvärn på Rindö, Urban följer upp detta.
 • PO närvarade vid kommunfullmäktiges möte 17/12 där budgeten tog, samt alla nämnder spikades. Nästa möte 9 feb
 • Fiberföreningen har haft möte, indragningen är ytterligare försenat besked väntas på deras årsmöte 9 feb.
 • Öckerö Maritims bygglovsansökan för brandövningsfält har vunnit laga kraft
 • Inflyttning i kasern 4 i nästa vecka
 • Gamla bibloteket ska just nu inte rivas beslut kommer fram i sommar

 

§5                  Siko 
Jeje meddelar att siten skärgårdsbryggan tas över av skärgårdsförbundet,  årsmöte i mars.

 

§6.                 Utvärdering av senaste nyhetsbrev

Generellt har vi fått mycket positiv respons.
Diskussion om eventuell verksamhet i måldepån har uppstått vilket vi vänt oss till kommunen som får göra klart vad de menar.

 

 

§7.                 Rindögården

 • Förra terminen hade Rindögården 652 besök mest yngre besökare årskurs 4 – 6. Inför nästa år har en del förändringar gjorts för att även locka ungdomar från årskurserna 7 -9.
 • Projektgruppen har omorganiserat sig så att alltid en av dem är med på kvällarna
 • Lotsen har skrivit en artikel om Rindögårdens verksamhet
 • Ansvariga har varit på ett mycket givande studiebesök på Bagarmossens aktivitetshus
 • Rindönatt var en framgång med rekord  i antal besökare, 66 ungdomar (33 från årskurs 4-6 och 33 från årskurs 7-9)

 

§8.                 Uppstart av arbetsgrupper

 • Kommunikationsgruppen har ännu inte haft något möte men Åsa ska kalla till möte innan nästa möte med SL, kommunen, Arriva mfl den 11 mars. Ingår i gruppen gör PO Bergkvist, Eva Bergström samt Åsa Blanc.
 • Rindös historia & kultur grupp hade sitt första möte 150120. Ingår i gruppen gör Lars Taning, Nils Lundin, Ulrika Rockström, Håkan Wiebe, Urban Lisinski och Anders Joninger. Mötet hölls i en mycket positiv anda och flera förslag kom upp.

 

§9.                 Planering inför årsmötet

 • Årsmötet är den 25 mars, Urban kollar om vi kan vara i lokalen Triton samt bjuder in Fredrik från Vasallen och någon från Öckerö Maritim för att presentera sina verksamheter.
 • Kallelse, årsredovisning, verksamhetsberättelse ska skickas ut 2 v innan.
 • Urban kontaktar Gunilla om tårtor

 

§10.               Övriga frågor

 • Nattvandrarna har avslutat sin verksamhet
 • Anslagstavlan är ännu inte spikat var den ska stå
 • Färjan Nina på varv till slutet av feb, ersättningsfärjan har samma kapacitet men sämre förhållande för gångtrafikanter.
 • 4 öppna Askeladden segelbåtar Cathrin undersöker om vi kan söka projektpengar från Skandia för att rusta upp båtarna.
 • Vår förening Rindöborna bildades för 30 år sedan, frågan diskuterades om vi bör uppmärksamma detta

 

§11.               Nästa styrelsemöten

17 Feb

 

§12.               Mötets avslutande

                     

 

Vid protokollet                                                                Justeras                                                  

 

 

Lena Kraméus                                                                Urban Lisinski