Styrelsemöte i Föreningen Rindöborna, 2015-02-17 Rindögården

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Åsa Blanc, Lena Kraméus, Cathrin Axelsson,
Claes-Arne Sunnman

 

Frånvarande: Per-Olof Bergkvist, Ulrika Rockström och Kajsa Hedfors

Till mötet adjungeras Jan-Evert Jäderlund

§1.                 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§2.                 Fastställande av dagordning                

 

§3.                 Föregående protokoll godkändes.

 

§4.                 Rapport Siko`s årsmöte

 • Stort deltagande med 35 närvarande, verksamhetsberättelsen visade på ett brett och stort engagemang i frågor som fiber, skola, nya strandskyddslagen, bilbesiktning, sjötrafiken, turismen och postgången.
 • Efter årsmötet hölls en debatt med politiker från skärgårdskommunerna som var givande.

 

§5                  Övriga Rapporter

 • Cathrin har ansökt om 25tkr från Skandia´s fond ”Ideer för livet” för upprustning av två av Askeladdarna. Cathrin hör med Fredrik Bremer om de kan vara på Vasallens mark för upprustningen av dem. Projektgruppen för Rindögården har omorganiserat sig så att alltid en av dem är med på kvällarna.
 • 6 Mars hålls det pizzakväll riktat mot ungdomar i årskurs 7 – 9.
 • Arbetsgruppen kultur och historia har haft sin andra träff i form av besök på Fästningsmuseet (Kastellet)
 • Arbetsgruppen Kommunikationer har ännu inte haft möte men ett kontaktnät har börjat byggas.

 

§6.                 Valborg

Urban har kontaktat Fredrik Bremer och fått ok för samma arrangemang som förra året

 

§7.                 Anslagstavlan

                      Ulrika för en dialog med kommunen gällande placering.

 

§8.                 Planering inför årsmötet

 • Kallelse och annonsering ska ut senast 2 v innan årsmötet, Urban och Åsa färdigställer kallelsen.
 • Årsmötet är den 25 mars kl. 19.00
 • Inbjudna gäster har tackat ja men inte bekräftat att de kan komma, Urban har kontakten.
 • Rapport valberedningen Anna har konkreta förslag till nya styrelsemedlemmar
 • Verksamhetsberättelse färdigställs av Urban
 • Ekonomisk berättelse återkommer Ulrika med.
 • Behandling inkommen motion från Urban Lisinski angående policy för förtroendevalda i föreningen. Styrelsen beslöt att yrka bifall till motionen.
 • Utdelning av kallelse ska vara klar absolut senast den 11/3.
 • Urban ansvarar för beställning tårtor

.

 

§9.                 Nästa Nyhetsbrev

                      Utkommer i mitten av april

 

§10.               Planering mötet om kommunikationer 11 mars

Ingen kallelse har kommit Åsa hör med kommunen.

 

 

§11.               Frågor till nästa Skärgårdsråd

Mötet i november ställdes in, Urban undersöker vad som sker.

 

 

§12.               Övriga frågor

 • Åsas ap kontaktuppgifter på föreningar och företag ska uppdateras

 

§13.               Mötets avslutande

 

Vid protokollet                                                                Justeras                                                  

 

 

Lena Kraméus                                                                Urban Lisinski