Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2015-05-20 Oxdjupets Snickeri

Närvarande: Urban Lisinski ordf, Åsa Blanc, Lena Craméus, Catrin Axelsson, Claes-Arne Sunnman, Per-Olof Bergkvist, Jan-Evert Jäderlund, Jan Ögren, Cajsa Hedfors. Adjungerad Håkan Melin

 

§ 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

 

§ 2. Fastställande av dagordning                

 

§ 3. Föregående protokoll
Godkändes

 

§ 4. Ekonomi

a)      116 har hittills betalat medlemsavgiften.

b)      Beslut togs om inköp av ny licensnyckel till uppdaterad version av vårt bokföringsprogram.

c)      Jan kontaktar skattemyndigheterna angående vår deklaration                                                                                                           

§ 5. Rindödagen

a)       Programmet för dagen är spikat och finns på nätet samt flyers uppsatta på ön.

b)      Cathrin, Urban samt Anders Joninger har förberett invigningsceremoni

c)       Historiegruppen anordnar med en fotoutställning i gamla biblioteket.

 

§ 6. krivelse angående användande av namnet Rindö Hamn
Användandet av namnet Rindö Hamn diskuteras av många. Mötet godkände Urbans förslag till skrivelse i frågan och att den skickas till kommunen och Vasallen. Syftet är att klargöra hur de ser på användandet av namnen Rindö Hamn och Oskar Fredriksborg, samt be dom ange var gränsens för området Rindö Hamn exakt går.

 

§ 7. Inställda skärgårdsråd
Jeje har undersökt hur skärgårdsråden fungerar i andra skärgårdskommuner.

Urban har skrivit till kommunen och bett dom presentera eventuella förslag på hur dom vill ändra arbetsordningen för skärgårdsrådet, samt att dom sammankallar ö-föreningarna till samråd angående skärgårdsrådets framtida roll.
Urban kontaktar Skarpö och Tynningö för att höra deras inställning.

 

§ 8. Anslagstavlan
Vi har fått godkännande från kommunen. Inget bygglov behövs och kommunen ansvarar för monteringen inklusive den kostnaden. Enda förbehållet är att vi måsta ha ok från Trafikverket, vilket vi sökt. Färjerederiet har också informerats.

Kostnad för material samt själva tillverkningen sponsras av Dekorklippan AB.
Beslut tog om inköp av en låsbar del till anslagstavlan, prel kostnad ca 4,500 kr.
Cathrin ska höra med KA1 IF om de vill vara med på del av den kostnaden.

 

§ 9. Seglarlägret
Båtarna ska renoveras av Nicklas Mattisson.
Lions har beslutat att bidra med 10 000kr
Öckerö Maritime har lovat att se över vad de kan bidra med i form av material.
Just nu 8 anmälda till lägret i v 28.

 

§ 10. Övriga frågor

Frågan väcktes om Vasallen med sina planerade nybyggen inte anpassar dem efter rådande byggnadskultur i Rindö Hamn. Beslut togs om att synpunkter på vad som är passande arkitektur inte är en fråga för föreningen att driva, men att det är bra om enskilda engagerar sig kring detta.  Gällande kommande byggprojekts omfattning och storlek kontaktar Urban Vasallen för att få till stånd ett samråds- och informationsmöte med hela styrelsen och Vasallen.

 

Nästa Nyhetsbrev skrivs efter sommaren.

 

Jeje meddelade att bryggan vid Höganäs är klar, vilket ska innebära betydligt mindre risk att färjan längre tid kommenderas ur trafik av Räddningstjänsten.

 

Liftskylt för Rindöbor vid färjeläget. På grund av att Rindövägen är en länsväg är processen mer komplicerad med en uppsättning av liftskylt varpå vi beslutade att istället sprida information via Nyhetsbrev och den kommande anslagstavlan var det är lämpligt att stå om du önskar få lift från färjan.

 

§ 11. Mötets avslutande.

 

Vid protokollet                                                              Justeras

 

/Lena Craméus                                                               /Urban Lisinski

 

Efter mötets avslutande hölls styrelsens sommaravslutning med middag.