Styrelsemöte nr 5. Föreningen Rindöborna 2007-10-03, i gamla markan
Närvarande: Rickard, Anna, Anders, Lars, Gunilla, Claes-Arne.

§1.    Ordf. hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§2.    Dagordningen gicks igenom.

§3.    Föregående protokoll nr 3 och nr 4 gicks igenom och lades till handlingarna.

§4.    Kulturkommitén informerade om:

Föreningens inbjudan till en Historisk rundvandring på Oskar Fredriksborg och östra Rindö. Samling vid fd kanslihuset lördagen den 13 oktober kl 1300-1500.
Guide är Hardy Hedskog.
Anslag delades ut för uppsättning spridda på ön.

Förslaget på Rindöbornas skrivelse till kommunen angående en för Rindö gemensam lokal för föreningsliv och andra gemensamma aktiviteter. För detta ändamål föreslås fd KA1 bibliotek.
Innehållet diskuterades där vi bla kom fram till att en hänvisning till en tidigare skrivelse (060418) i samma ärende bör ingå.
Beslut: Skrivelsen kompletteras och skickas till kommunen via orf.  för underskrift.

Tankarna på ett mer organiserat nationaldagsfirande på Rindö. Det kan exempelvis genomföras på Rindö IP med olika gemensamma aktiviteter som grillning, brännboll, mm.
Beslut: Kommittén arbetar vidare på idén. Samtliga styrelsemedlemmar uppmanades att komma med förslag till nästa möte.

Kommitténs möte med KA1 IF där det diskuterades hur föreningarnas gemensamma intressen kan drivas mot kommunen. Det som föreslås är:
-    Att en länk till KA1 IF skall finnas på vår hemsida.
-    Att en viss samverkan vid olika utskick skall eftersträvas.
-    Att frågor om elljusspåret och IP sammanhålls av KA1 IF
-    Att frågor om badplatser på Rindö sammanhålls av RB.
-    Att fakta om Askeladdarna bör läggas ut på hemsidan.
-    Att KA1 IF är villiga att medverka vid skötsel och drift av våra segelbåtar.
-    Att det har framkommit att det finns ett stort intresse för Rindös historia bla nämndes det stora intresset vid Vega skolans 120-års jubileum. Anders påtalade att innan föreningen drar igång egna ”historiska” projekt bör vi se vad som redan finns hos Vaxholms fästnings museum, mfl.

Beslut: Mötet biföll kommitténs samordningsinriktning med KA1 IF och gav mandat till fortsatt arbete.§5.    Sammhällsutvecklingskommittén informerade om:

    Föreningens yttrande över detaljplanen har inom föreskriven tid skickats till    kommunen med kopia till enskilda politiker.

    Att Käppalaalternativet för VA-lösningen på Rindö/Vaxholm nu är kommunens
    huvudalternativ. Det överensstämmer med vad vi drivit mot kommunen det
senaste halvåret.
Alternativ B är en utbyggnad av Blynäs.

Att en referensgrupp som skall bevaka utvecklingsarbetet på östra Rindö, kommer att bildas, där Föreningen Rindöborna kommunen och Vasallen skall vara representerade. Kommunen förväntas skicka ut en kallelse.


§6.    Informationskommittén informerade om:(Ylva via Rickard)

Att Linus kommer att börja arbeta i Åre och inte kan sköta vår hemsida. För att ta över den verksamheten föreslår Ylva att Ingrid Roos utses till föreningens ”Webbmaster”. Hon föreslår även att Ingrid får gå den ”Webb-kurs” som kommer att går i SIKOS regi. Ylva är även själv intresserad at gå den kursen.
För att Ingrid skall kunna lösa den uppgiften behöver föreningen anskaffa en PC. Antingen genom nyinköp eller övertagande av någon överbliven maskin från någon villig donator.
Beslut: Mötet tyckte att Ingrid som ”Webbmaster” är ett utmärkt förslag.
Mötet biföll även förslaget att hon skall gå den föreslagna kursen. Att även låta Ylva gå kursen ställde sig mötet positivt till, men vi måste först avvakta vad kostnaden för datoranskaffningen blir.
Ylva tar fram och redovisar för styrelsen vad kostnaden för anskaffning av en ny dator blir. Övriga styrelsemedlemmar uppmanas att komma med förslag till alternativa lösningar på datorbehovet.

§7.    Ordf  informerade om:
    
    Mötet med den nya VD för Vasallen, Ingela Lisberg. Syftet var att informera om
     Föreningen Rindöborna och att bjuda in henne till nästa styrelsemöte. Hon har
tackat ja, och kommer till vårt möte den 14/11.

§8.    Övriga frågor

Anna tog upp problemet med parkerade bilar i anslutning till Lupinen. Det står både gamla bilvrak, båtsläp och vanliga bilar på gångbanan. Förutom att det ser illa ut är det ett säkerhetsproblem för ,  gående, barn, barnvagnar, mm. Man bör även titta över behovet av eventuellt nya övergångsställen.
Beslut: Ordf. kontaktar ”föreningen Lupinen” och framför våra synpunkter. Samhällsbyggnads-kommittén  gavs mandat att driva frågan mot kommunen.

§9.    Nästa möte
    Den 14/11 kl 19.15 i gamla markan.

§10.    Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet        Justeras
C-A Sunnman        R Gille