Styrelsemöte i föreningen Rindöborna 2009-12-16 Byviken

Närvarande: Rickard Gille, Ingrid Alfredsson, Gunilla Larsson, Lars Godberg, Claes-Arne Sunnman, Ingrid Roos, Elisabeth Jacobsson, Urban Lisinski (valberedningen)
Frånvarande : Anders Joninger, Jeije Jäderlund

§1.    Ordf. öppnar mötet
    Och hälsar välkommen till kort möte samt lite julmys.

§2.    Genomgång av föregående protokoll
    Punkten bordlägges då protokoll ej föreligger.

§3.    Kultur och fritid
Storstugan firar 100 år. Dagen var lyckad med god uppslutning. Ordförande tackar Anders för ett bra jobb.

§5.    Information    
Informations kommitténs uppdrag att lägga ut en historisk resumé över vad som hänt i Vattenhallsfrågan är klart och resultatet är en fyllig resumé i frågan. Annonsering i lokalpress har bidragit till att många besöker hemsidan.

§6.    Samhällsutveckling
Lars driver frågan om Vattenhallen vidare.

§7.    Samordning
Lasse avrapporterar från möte i Skärgårdsrådet och föreningen förmöte med P Mosseby.

§8.    Inköpsbeslut :
    Annonskostnader    1750
    Domänadress    150
    Din Studio        780
    Julmat + styrelsekaffe    670
    
§9    Nästa möte 27 januari    

§10    Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vi äter lite julmat och fortsäter att prata om Rindö.Vid pennan            JusterasRickard Gille            Rickard Gille