Verksamhetsberättelse för 2009                                     

 

 

Styrelsen har haft följande samansättning:

 

Ordförande                                   Rickard Gille

Vice ordförande                             Jan Evert Jäderlund

Kassör                                         Elisabeth Jacobsson    

Sekreterare                                   Anna Rickardsson

Ledamot                                       Anders Joninger

Ledamot                                       Ingrid Roos

Ledamot                                       Ingrid Alfredsson

 

Festkomitté                                  Gunilla Larsson

 

Suppleant                                     Claes Arne Sunnman

Suppleant                                     Lars Godberg

 

Revisor                                         Håkan Melin

Revisorssuppleant                          Maria Cederberg-Rydén

 

Valberedning                                 Urban Lisinski

Valberedning                                 Christer Kihlgren

 

Verksamhet och organisation

Verksamheten har bedrivits i fyra arbetskommittéer enligt nedan:

Samhällsutveckling (Planfrågor/Infrastruktur/kommunikationer m.m)                                                    Rickard Gille

Kultur o fritid (Bygdegård/IP/Bad o båt/Elljusspår/Högtider/Samv. KA1 IF)          

                                                   Anders Joninger

Samordning (SIKO/ Skärgårdföreningar/Grannkommuner m.m.)                                 

                                                   Jan-Evert Jäderlund

Information (Hemsida/Anslagstavla m.m.)                                                                                                                                                     Ingrid Roos

 

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden samt ett ej protokollfört möte. Arbetskommittéernas verksamhet redovisas nedan. Aktivitetsnivån under året har varit relativt hög och föreningen har vid ett flertal tillfällen drivit Rindöfrågor både vid möten och genom media. Antalet medlemmar har ökat till 125(110). Föreningens medlemsregister har 125(110) av totalt c:a 325 bofasta hushåll registrerade som medlemmar.

 

Föreningen är medlem i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) och har två representanter i styrelsen. Föreningen är stödjande medlem i Skärgårdsstiftelsen och medlem i Skärgårdens Trafikantförening samt Vaxholms Fästnings Musei Vänner.

 

 

Samhällsutveckling                                                                               

Simhallen

Förslag till detaljplaneprogram för regementsområdet kom ut från stadsbyggnadsförvaltningen i januari och vi skickade in vårt remissvar i slutet av februari. Vi har haft löpande kontakter med Länsstyrelsen, Vaxholms Stad, Stockholms läns museum och Nyréns Arkitektkontor (kulturmiljöinventeringen) i simhallsfrågan. Vasallens öppethusmöte om detaljplaneprogrammet deltog vi i.

 

Vi aktiverade Waxholmslotsen, som publicerade en samanfattande artikel i mars om möjligheterna att rädda simhallen med bl.a. vårt förslag att bygga seniorbostäder på simhallens entré och namninsamlingen för ett bevarande av simhallen. Kommunens hantering av namninsamlingen är ifrågasatt och är nu under utredning huruvida man behandlat den korrekt.

 

Förslaget med seniorbostäder redovisades moderaternas KF-grupp samt kommunstyrelsen vid två olika tillfällen.

Vår redovisning mottogs possitivt men har inte givit något bra politiskt resultat ännu.

 

Tidningen Skärgården har under året aktiverats så att de puplicerat många bra artiklar för simhallen.

 

En protest mot kommunens undermåliga simhallsutredning har inlämnats och vi fick tidningen Södra Roslagen att skriva en bra artikel om vår protest.

 

En separat sida om simhallen har skapats på hemsidan med information om vad som hänt. Där finns också ett bildspel inlagt och vi kommer där löpande att  redovisa vad som händer i ärendet.

Vi har annonserat i Waxholmslotsen under hösten vid två tillfällen om vår nya sida på hemsidan med information om simhallens situation. Annonseringen har medfört mer än 1000 besök på vår hemsida över det normala.

 

Övriga bevakade frågor : Översiktsplanen Rindö, VA strategi Vaxholm, Avtal mellan Vasallen o Vaxholm.

Kultur o Fritid

Kultur och fritid har en diger agenda med många för ön angelägna frågor. Komitten behöver förstärkas med några frivilliga.

 

Med gott samarbete är Askeladderna överlämnade till Vaxholms fria gymnasieskola som under hösten använt dem i diverse aktiviteter. Skolan lånar båtarna tills vidare och sköter underhåll mm på dem,

Om möjligt kommer skolans elever framöver att kunna erbjuda Rindöbor grundläggande kurser i segling. Skolan har vid något tillfälle haft ”teadans” och kommer om intresse finns att fortsätta med det.

 

Har deltagit i planering och genomförande av ” Oxdjupsfärjan 40 år ”

Bröderna Lundin visade bilder från Rindö sedan 100 år

Planerar tillsammans med N . Lundin visning av bilderna på Rindö Krog.

 

Deltagit i planering  och genomförande av ”Storstugan 100 år”

 

Propagerat för strandpromenaden och att göra den även till kulturstig.

 

Propagerat för och deltagit i Vaxholms Fästnings Museums guidningar på ön och dess närhet.

 

Kontakt med polisen Vaxholm för att starta flera grannsamverkansområden

 

Undersökt grunderna för Räddningsvärn för Rindö/Skarpö.

 

Komitten har verkat för ökad samverkan mellan öns föreningar.

 

Samordning                                                             

 

Vi har deltagit i Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation SIKO´s samtliga möten under året. www.siko.org.se

Allmänna skärgårdsfrågor, remissorgan för Länstyrelsen, Landstinget  m.fl. SIKO sitter med i det nya Rigionala Skärgårdsrådet som bildades nyligen.

 

Vi har deltagit i samtliga möten med Skärgårdens Trafikant Förening under året. www.skargardstrafikanten.se

Bryggfrågor, tidtabeller, trafikfrågor (utökad pendelbåtstrafik på Stockholm), båttrafik på Östra Rindö.

 

Vi har deltagit i lokala skärgårdsrådets samtliga möten med Vaxholms stad.

Båttrafik, ny gång och cykelväg utefter väg 274, färjetrafiken förbifart Rindö för tung trafik, skrotbilar/husvagn, p-platser, omvandlingsområden, vatten & avloppsfrågor, räddningsvärn m.m.

 

Vi har deltagit i djupinterjuv och seminarium med Skärgårdsstiftelsen, för framtagende av Vision 2020 - Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen. www.skargardsstiftelsen.se

 

Information

Medlemsutskick till hushåll

I juni skickades ett informationsblad ut till alla hushåll på ön som medlemsvärvning, med information om föreningen och en inbjudan att delta i föreningens arbete, inbetalningskort bifogades.

 

Fortsatt utveckling av hemsidan www.rindoborna.se

Hemsidan är en informationskanal där medlemmarna kan ta del av styrelsearbete via publicerade styrelseprotokoll samt skrivelser/yttranden, aktuella frågor i föreningen och föreningsinformation, bland annat inför årsmötet.

 

Under hösten publicerades en HISTORIK kring simhallen i samarbete med Lasse Godberg, som tog initiativet. Olika dokument som detaljplaner, besiktningsprotokoll, ramavtal, kalkyler, med mera, finns nu länkade och lättillgängliga för den som är intresserad. I samband med publiceringen annonserade föreningen i tidningen VaxholmsLotsen.

 

GÄSTBOKEN har i och med uppmärksamhet kring simhallen blivit ett forum för tankar och åsikter, men även skidspår och annat kommenteras.

 

Årsmötesutskick till hushåll, samt annonsering

Informationsgruppen ansvarar för att inbjudan till årsmötet trycks och delas ut till alla permanentboende hushåll på Rindö inför årsmötet, samt för annonsering på anslagstavlor på Rindö och annonser i lokala tidningar.

 

 

 

Rindö

Mars 2010

 

Styrelsen