STYRELSEMÖTE FÖRENINGEN RINDÖBORNA 2010-09-29

 

Närvarande: Rickard Gille ordf. Jan-Evert Jäderlund, Gunilla Larsson, Ingrid Alfredsson, Claes-Arne Sunnman, Håkan Melin (revisor), Urban Lisinski (valberedning) Anders Joninger.

Frånvarande : Elisabeth Jacobsson, Åsa Blanc, Per Magneli

 

 

§1 Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar samtliga välkomna.

 

§2  Föregående protokoll upplästes och justerades och därefter godkändes.

 

§3 Simhallsfrågan – ny utredning

Ordf. redovisar dagsläget och vad som varit i simhallsfrågan.
Anbud har gått ut och ett svar har inkommit till kommunen som därefter kontrollerat konsultens referenser. Konsulten har stor erfarenhet av liknande arbete. Nästa möte kommer att ske i början av oktober och föreningen Rindöborna kommer i att representeras av Ordf. och vice ordf. Dessa har full insyn i arbetet och möjlighet att påverka beslut. En enig styrelse är nöjd och känner på ett betryggande sätt att föreningens intressen tillgodoses.

 

§4 Val

Diskussion av valresultatet i Vaxholm stad.

 

§5 Yttrande avseende Vaxholm 2030

Ordf. redogjorde för framtagandet av yttrandet och läste upp de inskickade synpunkterna.
Se länk till yttrandet

 

§6 Skärgårdsrådet

Föreningen kommer från och med näste möte (21 okt) att representeras av Ordf. och vice Ordf.                     

 

§7 Övriga frågor

Ordf. orienterade om att efter en namninsamling på Rindö har Vaxholm stad föreslagit SL utökad turtäthet på ön.


Anders redogjorde för läget Räddningsvärn

                                                                                                                                                                Vice Ordf. redogjorde för SIKO rapporter mm som går att läsa på www.skargardsbryggan.co

Ordf. kommer att undersöka med bla KA1 IF om att anordna en fest på Rindö.

 

Nästa möte 10 november

 

§8 Ordf. avslutar mötet

Ordf. förklarar mötet avslutat och tackar för nerlagt arbete samt riktar ett särskilt tack till Håkan och Urban för deras deltagande                    

 

Protokollsekreterare

 

Anders Joninger

 

Justeras

 

Rickard Gille