Styrelsemöte i föreningen Rindöborna, 2011-01-26 Byviken

 

Närvarande: Rickard Gille ordf, Gunilla Larsson, Åsa Blanc, Elisabeth Jacobsson, Ingrid Alfredsson, Anders Joninger, Claes-Arne Sunnman, Jan-Evert Jäderlund, Per Magnéli.

 

§1. Ordf förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga välkomna till årets första styrelsemöte.

 

§2. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och justerades.

 

§3. Avrapportering

Ordf  redovisade övergripande;

1. Konsulternas slutrapport avseende Rindö vattenhall.

Kostnaden för att starta upp vattenhallen på nytt är beräknad till ca 16-17 miljoner kronor och avser;

-          renovering av bassängkroppen

-          ny reningsanläggning

-          ny värmeanläggning

-          civilanpassning av omklädningsrummen

-          tillbyggnad av barnbassäng.

 

Politiska beslut kommer att styra fortsättningen för Rindö vattenhall.

1. Länstyrelsen yttrande avseende detaljplanen Rindö hamn.

 

Generellt är samrådsyttrandet väl avvägt. Yttrandet lämnar synpunkter på områdena kulturmiljö och planerade  byggnationer, strandskyddet, utformningen av föreslagen konferensanläggning samt kollektivtrafik och riskhänsyn länsväg 274.  Bl.a förordar Länsstyrelsen att planerad nybyggnation i hamnområdet begränsas kraftigt.

 

Ordf informerar media om yttrandet. Styrelsen är positiv till att skriva insändare i frågan.

 

§4. Namnfrågan vägar

Ordf har svarat positivt på remissen avseende namnförslag för vägar Rindö hamn. Rindöborna anser att givna namnförslag är bra.

 

§5.                 Arbetsgrupper 

Info

Hemsidan uppdateras kontinuerligt.

180 hushåll är nu medlemmar i föreningen Rindöborna.

 

Kultur fritid

Askeladdarna kommer att lämnas tillbaka i vår från skggymnasiet. Framtida lagringsplats?

Planeringsarbetet med räddningsvärn för Rindö Skarpö fortsätter.

Fortsatta aktiviteter under våren på Vaxholm Fästnings museum.

 

Festkommite

Vårfest 21 maj alternativt 28 maj. Vårfesten planeras tillsammans med KA 1 IF.

Möjliga festlokaler är  höjdpunkten eller markan. Festkommiten undersöker möjligheterna.

 

§6. Övriga frågor

Vice ordf  redovisade  från möte med trafikföreningen angående skgtrafiken.  

-          Krav på utökad trafik mellan öarna och Vaxholm.

-          SIKO möte 31 januari avseende skolskjutsfrågan. SIKO årsmöte 26 februari.

-          Skgråd 17 februari. Frågor in senast 4 februari från Rindöborna.

Rindöborna skall anmäla två ledamöter, ordinarie samt ersättare, till SIKO.

Beslut: Ordf samt v ordf  representerar Rindöborna i SIKO. 

 

§7.  Årsmötet

Onsdag 30 mars 2011 kommer Rindöbornas årsmöte att hållas på markan kl 19.30.

 

Ordf ansvarar för;

kallelse (2 veckor innan)

dagordning

verksamhetsberättelse

kontakt med valberedning.

Kassören ansvarar för bokslutet.

Info ansvarar för att vi kallar till mötet via hemsida, lokalpress, anslag samt utskick.

Festkommittén ansvarar för lokalbokning samt tillbehör.

 

Allt underlag klart inför nästa styrelsemöte. Underlag in senast 13 februari från arbetsgrupperna.

 

Förslagna talare till årsmötet;

Repr Pro Marina – ny arrendator av hamnen i Rindö Hamn.

VD Färjerederiet

 

§9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum onsdag 23 feb 2011.

  

§10. Ordf  avslutande mötet

Ordf förklarade  mötet för avslutat och tackade för nedlagt arbete.

 

Protokollsekreterare 

Per Magnéli                                                                                         

Justeras                                                                          

 

Richard Gille