Verksamhetsberättelse för 2010

 

Styrelsen har haft följande samansättning:

 

Ordförande                           Rickard Gille

Vice ordförande                     Jan Evert Jäderlund

Kassör                                  Elisabeth Jacobsson  

Sekreterare                           Per Magneli

Ledamot                                Anders Joninger

Ledamot                                Åsa Blanc

Ledamot                                Ingrid Alfredsson

 

Festkomitté                            Gunilla Larsson

 

Suppleant                              Claes Arne Sunnman

Suppleant                              Lars Godberg (tom 20100530)

 

Revisor                                  Håkan Melin

Revisorssuppleant                   Maria Cederberg-Rydén

 

Valberedning                           Urban Lisinski

Valberedning                           Christer Kihlgren

 

Verksamhet och organisation

Verksamheten har bedrivits i fyra arbetskommittéer enligt nedan:

Samhällsutveckling (Planfrågor/Infrastruktur/kommunikationer m.m)                        Rickard Gille

Kultur o fritid (Bygdegård/IP/Bad o båt/Elljusspår/Högtider/Samv. KA1 IF)    
Anders Joninger

Samordning (SIKO/Skärgårdföreningar/Grannkommuner m.m.)                              Jan-Evert Jäderlund

Information (Hemsida/Anslagstavla m.m.)                                                           
Åsa Blanc

 

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden samt två ej protokollförda sammankomster. Arbetskommittéernas verksamhet redovisas nedan. Aktivitetsnivån under året har varit relativt hög och föreningen har vid ett flertal tillfällen drivit Rindöfrågor både vid möten och genom media samt agerat remissinstans för Vaxholms Stad i ett flertal frågor. Föreningen tillfrågas både formellt och informell allt oftare.  Antalet medlemmar har ökat till 180(125) av c:a 325 bofasta hushåll. Medlemsökningen har inneburit intäkter på 3 tkr över budget samtidigt som kostnadera för kommunikation blev 2 tkr mer än budgeterat. Resultatet landar på minus 5 tkr mot budgeterat minus 6 tkr.

 

Föreningen är medlem i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) och har två representanter i styrelsen. Föreningen är stödjande medlem i Skärgårdsstiftelsen och medlem i Skärgårdens Trafikantförening samt Vaxholms Fästnings Musei Vänner.

Föreningen är även representerad i kommunens lokala Skärgårdsråd.

 

Samhällsutveckling

Simhallen

Kommunstyrelsens TU beslutade att upphandla och genomföra en utredning om Vattenhallens status, behov av renovering samt marknadsförutsättningar. Föreningen har deltagit i utredningen genom en plats i utredningens styrgrupp. Föreningen har även skapat publicitet kring frågan genom skyltning och mediabearbetning. Kommunen genomförde allmänt informationsmöte i frågan under valrörelsen. Beslut med anledning av utredningen är fattat i nämnden den 24 feb 2011 med innebörden att inte ta över hallen-varken avseende drift eller ägande.

 

Detaljplan Rindö Hamn

Föreningen har yttrat sig över samrådshandlingen. Yttrandet är utlagt på föreningens hemsida. Se även Länsstyrelsens yttrande där stöd finns för flera av föreningens synpunkter.

 

Översiktsplan Vaxholms Stad

Föreningen har yttrat sig över samrådshandlingen och yttrandet finns utlagt på vår hemsida.

 

Namnförslag inom Rindö Hamn

Föreningen har yttrat sig över stadsbyggnadsförvaltningens förslag till vägnamn inom området.

 

Övrigt

I syfte att öka kunskapen om och förståelsen för Rindö har styrelsen vid ett flertal tillfällen förevisat Rindö för partipolitiska representanter från kommunen samt även för vissa övriga intressenter (fastighetsbolag etc..).

 

Kultur o Fritid

Tillsammans med Nils Lundin har ett antal tavlor med gamla Rindöfoton lämnats till Rindö krog för visning.

Samarbete med Vaxholms fri gymnsieskola om bland annat Asköladderna har förkommit, tack till Lars Johansson för gott arbete.

Samarbete med Vaxholms Fästnings Museum har förevarit- så även med KA1 IF.

Samarbete är påbörjat med KA1 IF för att genomföra en gemensam vårfest 2011.

Undersökt grunderna för Räddningsvärn Rindö/Skarpö.

Komitten har verkat för ökad samverkan mellan öns föreningar.

Samordning

Vi har deltagit i Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation SIKO´s samtliga möten under året. www.siko.org.se

 Allmänna skärgårdsfrågor, remissorgan för Länstyrelsen, Landstinget  m.fl. SIKO sitter med i det nya Regionala Skärgårdsrådet.

 

Vi har deltagit i samtliga möten med Skärgårdens Trafikant Förening under året. www.skargardstrafikanten.se

Skärgårdsbåtens Dag, Bryggfrågor, tidtabeller, trafikfrågor (utökad pendelbåtstrafik på Stockholm), båttrafik på Östra Rindö (Rindö Hamn).

 

Vi har deltagit i lokala skärgårdsrådets samtliga möten med Vaxholms stad. Några exempel på frågor som disskuterats:

Båttrafik på Östra Rindö (Rindö Hamn), Vasallen vad händer, Vattenhallen, Rindö Hamn Pro Marina, Fortverkets mark på Rindö, Gamla biblioteket som fritidsgård, Färjetrafiken förbifart Rindö för tung trafik, Omvandlings-områden prio ett, Vatten och-avloppsfrågor, Räddningsvärn. m.m.

 

Information

Under maj skickades ett informationsblad ut till alla hushåll på Rindö som medlemsvärvning till föreningen och en inbjudan att delta i föreningsarbete samt ett inbetalningskort bifogades.

 

Informationen under året har mycket handlat om vår vattenhall och vi har länkat från vår hemsida till div artiklar samt information från kommunen. Annonser har placerats i bla tidningen Lotsen samt affischering skedde på våra vägfärjor under sommaren.

 

Viss rensning av hemsidan samt ny layout gjordes i maj och är ett ständigt pågående arbete. Numera skriver vi även om olika aktiviteter och saker som händer på Rindö och i Vaxholm. Under våren och sommaren kom en del inlägg in till Gästboken kring vattenhallen samt vägarna.

 

Alla Rindöbor önskades God Jul och Gott nytt år via våra anslagstavlor på ön.

 

Gästboken lever vidare dock med blygsam trafik.

 

Årsmötesutskick till hushåll, samt annonsering

Informationsgruppen ansvarar även för att inbjudan till årsmötet trycks och delas ut till alla permanentboende hushåll på Rindö inför årsmötet, samt för annonsering på anslagstavlor på Rindö och annonser i lokala tidningar.

 

Rindö

Mars 2010

 

 

 

 

Rickard Gille                       Jan Evert Jäderlund                                  Elisabeth Jacobsson

Ordförande                         Vice Ordförande                                      Kassör

 

 

 

Per Magneli                        Anders Joninger       Åsa Blanc               Ingrid Alfredsson     

Sekreterare                       Ledamot                  Ledamot                 Ledamot